Видання ННЦ ІАЕ

19 45_str_pol_ta_tra


Викладено результати наукових досліджень проблематики структурної політики та трансформацій в аграрному секторі економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ структурної політики у механізмі розвитку економіки. Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик, економічного та соціального виміру, регіонального та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

 

19 3824_kon_sil_hos_ukr


Висвітлено теоретичні засади конкурентоспроможності сільського господарства та обґрунтовано методологію її дослідження, визначено сучасні позиції України на світових ринках сільськогосподарської продукції, оцінено рівень конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства з урахуванням зовнішньоекономічних чинників, окреслено стратегічні напрями і пріоритети його підвищення на глобальному та національному ринках. Особливу увагу приділено оцінці впливу міжнародної економічної інтеграції на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України.

Розраховано на науковців, державних службовців, викладачів, студентів, керівників і спеціалістів аграрної сфери, а також всіх тих, хто цікавиться чи досліджує питання розвитку сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції та забезпечення його конкурентоспроможності.

   

19 12_zas_MSF_ta_MSB


В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартіви фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.

Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

   

19 19_met_rek_z_obl

27 грн.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито питання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено послідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділянки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропоновано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підприємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

Inclusive mono

70 грн.

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку. Базуючись на методичному підході до розрахунку індексу інклюзивного розвитку, що схвалили в 2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, розроблено методику оцінювання інклюзивності розвитку аграрної сфери та регіонів України. Проаналізовано стан і тенденції інклюзивного розвитку економіки регіонів та її аграрної сфери, виявлено системні вади на шляху поступу національної економіки на засади інклюзивності.

   

19 18_met_rek_z_roz

22 грн.

Викладено методичні рекомендації з розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство. Запропоновано критерії відбору показників (індикаторів) для розрахунку рейтингу регіонів України за ефективністю інвестицій у сільське господарство, які згруповано у п’ять блоків показників за інвестиційною активністю в сільському господарстві, у тому числі іноземних інвесторів, економічною ефективністю вкладень та соціальним ефектом від залучення інвестицій у регіони.

Розраховані на наукових працівників, аспірантів, магістрів, спеціалістів аграрного сектору, підприємців, спеціалістів, які займаються розробкою й реалізацією інвестиційних проектів і програм та фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

 

19 08_for_ins_ser_upr


Розглянуто теоретичні аспекти управління продуктивністю аграрних підприємств, класифікація інтегрованої сутності поняття продуктивності за видами, запропоновано модель економічного зростання через взаємозв’язок між чинниками продуктивності і конкурентоспроможності. Здійснена оцінка інституціонального середовища управління продуктивності за його складовими та визначені система індикаторів продуктивності і конкуренто-спроможності та роль і місце аграрного сектору економіки в Україні та євроінтеграційному процесі.

   

19 5_ryn_obi_zem_sil

61 грн.

Висвітлено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн-членів Європейського Союзу з метою виокремлення кращих європейських практик і застосування їх в Україні. Визначено основні цілі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». Розкрито мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій, на які покладено функції з регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

18 308_for_eko_mek_sta


У монографії опрацьовано проблеми забезпечення сталого аграрного виробництва в умовах цифровізації. Логіко-структурна схема дослідження містить низку взаємопов’язаних етапів: (1) уточнення поняття сталий розвиток та визначення його особливостей в аграрній сфері, (2) визначення теоретичних вимог до економічної механізму забезпечення сталого розвитку, (3) обґрунтування концептуальною можливості використання цифрових платформ як економічного механізму забезпечення сталого розвитку, (4) аналіз соціального, економічного та екологічного становища країни на національному та регіональному рівні для оцінки стану та потенціалу забезпечення сталого розвитку. (5) визначення логіко-структурна схеми платформи агроцифрової кооперації, включаючи основних користувачів платформи та блоків їх взаємодії.

За результатами дослідження доведено, що економічний механізм сталого розвитку аграрного виробництва полягає у цифровій кооперації. Формування економічного механізму цифрової кооперації передбачає через створення платформи агроцифрової кооперації та розвиток навколо неї бізнес-екосистеми.

Монографія буде корисна для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, жителів сільських територій та інших осіб, які цікавляться проблемами забезпечення сталого розвитку України та перспективами його забезпечення у цифрову епоху.

   

Сторінка 10 з 31

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>