Видання ННЦ ІАЕ

obkl23

380 грн.
Викладено результати досліджень передумов, чинників і особливостей формування та розвитку вітчизняного сільського господарства у 2011-2015 рр., висвітлено специфіку його організаційної структури,
механізму функціонування, тенденцій та проблем розвитку. Обгрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку економічних відносин в аграрній сфері, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності українських товаровиробників, визначення пріоритетів та розв’язання найгостріших проблем розвитку галузі.

Розрахована на науковців, спеціалістів державного, громадського і господарських рівнів управління, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

 

 

formuvannya zbutovoyi politykyВизначено економічну сутність інновацій і технологій та зміст інноваційно-технологічної діяльності, інноваційно-технологічного розвитку й інноваційно-технологічного забезпечення. Проаналізовано розвиток економіки на засадах послідовної зміни технологічних укладів. Обґрунтовано взаємозв’язок економічного і соціального прогресу. Розкрито вплив технології на систему економічних відноси, підходи до оцінювання інноваційно-технологічної діяльності. Розглянуто методологічні принципи інноваційного шляху економічного розвитку, вимоги до сучасних технологій, види оцінки ефективності технологій аграрної сфери економіки. З’ясовано стратегічні завдання формування інноваційно-інвестиційної моделі держави. Виявлено механізм прояву закону періодичного інноваційного оновлення. Встановлено етапи технологічного розвитку аграрної сфери економіки, економічну, енергетичну та екологічну ефективність технологій. Запропоновано пріоритетні напрями управління інноваційно-технологічним розвитком, концептуальну модель та схему дії механізму інноваційної системи аграрної сфери економіки.

   

2016 stolyarchuk_manuscript_cr

86грн
Розроблено порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата шляхом запровадження окремих субрахунків першого класу та позабалансового обліку, що дозволить відображати ліцензії як актив, сприятиме посиленню рівня облікового забезпечення капіталізації та інвестиційної привабливості науково-дослідних установ, спростить процедуру внутрішнього аудиту комерційного використання інноваційної продукції, підвищить аналітичність показників фінансової та статистичної звітності. Сформовано організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку Програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на створення інноваційної продукції та її комерційним обігом.

Розширено теоретичні положення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності шляхом розробки моделі впливу інноваційної діяльності на розвиток соціально-економічних інститутів України, що доводить прямий зв’язок стану інституту бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту та оцінки зі станом і розвитком інноваційної діяльності, обґрунтовує необхідність в інституціональній корекції їх розвитку через визнання нових інтелектуальних активів, прийняття галузевих методик обліку, оцінки та внутрішнього аудиту. Деталізовано склад об’єктів обліку і внутрішнього аудиту в науково-дослідних установах під впливом інноваційної діяльності шляхом виокремлення їх у три групи: класичні об’єкти обліку, об’єкти внутрішнього (управлінського) обліку та позасистемні об’єкти обліку. Така деталізація дасть змогу ефективно організувати аналітичний і синтетичний облік та посилить змістовність фінансової звітності.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

metod rekom

25 грн.

Викладено та обґрунтовано сутність, процеси формування системи кооперативних відносин та інформаційне забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розглянуто питання організації структури внутрішньокоопе-ративних відносин. Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів.

   

2016 mesel_prognoz_cr

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

shpychak web

335 грн.

Шпичак Олекандр Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2015 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. О. Кириленко, С. О. Пашко ; наук. ред. В. А. Вергунов, В. М. Жук ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 492 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ»).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність О.М. Шпичака – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника. Ним проведено ґрунтовні дослідження в галузі аграрної науки з проблем ціноутворення, формування аграрного ринку, розвитку ринкової інфраструктури, які принесли визнання та високу оцінку у вітчизняних та зарубіжних наукових колах, серед практиків аграрної сфери.

 

 

   

107 грн.

Висвітлюється найбільш актуальні питання стану і перспектив
розвитку села і сільського господарства. Особлива увага звернута на становище селян, організацію громад, використання трудового потенціалу села як умови перспективності його розвитку.

Розрахована на широке коло читачів, які виявляють інтерес до
сільських проблем.

 

sab argoecon transformacii

134 грн.

У монографії, автором якої є академік НААН П.Т. Саблук, розглядаються проблеми, які потребують вирішення для утвердження України як високорозвинутої держави, здатної посісти чільне місце в розвитку світової цивілізації. Це може стати можливим, якщо країна повною      мірою використовуватиме належні їй природно-економічні ресурси, в першу чергу в сфері агропромислової діяльності. Для цього в комплексі і на системній основі слід задіяти для кожної складової аграрної економіки всі наявні в державі та світі прогресивні розробки.

Розрахована на широкий загал читачів, діяльність яких пов’язана з економікою агропромислового виробництва.

 

   

Perspektyvy rozvytku UA-EU crЗа результатами дослідження співробітників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз перспектив, можливих наслідків і загроз функціонування зони віль­ної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для окремих сфер аграрного сектору вітчизняної економіки та різних груп за економічними інтересами.

 

mesel Obl

34 грн.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

Сторінка 6 з 17

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>