Видання ННЦ ІАЕ

strateg agro econom 2013У збірнику публікуються матеріали Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, присвячених обговоренню «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», підготовленої Національною академією аграрних наук України, Мінагро-політики України та ННЦ „Днститут аграрної економіки”.

Збірник розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

ocinka s-g majna cr

65 грн.

Досліджено значення та актуалізацію на сучасному етапі питань оцінки сільськогосподарського майна та агробізнесу. Розглянуто процес інстуціоналізації експертної оцінки майна в АПК України, формування її формальних та неформальних інститутів. Розкрито проблеми практики оціночної діяльності та професійної оцінки майна в Україні. Окрему увагу приділено питанням переоцінки основних засобів у сільському господарстві, недолікам її практики та нормативно-правового регулювання. Розкрито організаційно-методологічні аспекти оцінки різних видів сільськогосподарського майна та підприємницької діяльності в галузі з урахуванням вітчизняних та міжнародних норм оцінки, специфіки економічних умов в Україні та особливостей аграрної сфери. Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств аграрно-промислового комплексу, державних органів влади, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, експертів-оцінювачів.

   

obl copy cr

105 грн.

У монографії викладено результати наукових досліджень проблем інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства України з висвітленням сутності та функціональних ознак інноваційної діяльності в економіці; теорети-ко-методологічних аспектів формування і функціонування інтелектуального капіталу в агросфері; рольових характеристик інституту підприємницької діяльності, ринку як детермінаторів інновацій; організаційних форм упровадження інновацій; концептуальних положень інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.

Розрахована на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

obkl lukinovski cr

28 грн.

У науковому виданні публікуються матеріали виступів провідних вчених на засіданні теоретичного семінару, присвячених обговоренню важливих питань наукової спадщини академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК.

Видання розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.

   

invest project mini pig farm cr

75 грн.

 

На прикладі селянського господарства Баришівського району Київської області викладено методичні підходи до оцінки зразкового інвестиційного проекту створення сімейної ферми з вирощування та відгодівлі свиней.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських і осподарств, іх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агро-консалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

 

Method rekommend z cinoutvorennya

25 грн.

Запропоновано методику розрахунку цін на органічну продукцію рослинництва і тваринництва на прикладі сільськогосподарських підприємств України. Її застосування дасть можливість на місцях, з врахуванням витрат на виробництво продукції, визначати ціну виробника, а з урахуванням попиту і пропозиції на продовольчому ринку формуватиметься ціна купівлі-продажу.

   

plants_production_prognosis

82 грн.

В умовах обмежених фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення подальшого розвитку галузей агропромислового комплексу України потрібні значні інвестиції. Важливим моментом вибору об’єктів інвестування є визначення пріоритетних галузей сільського господарства і напрямів вкладання коштів, які виражають економічну політику держави, що формується на довготривалий період. З цією метою на основі проведених досліджень узагальнені теоретичні аспекти прогнозування розвитку галузі рослинництва, спрогнозовані основні показники виробництва продукції рослинництва в Україні та визначена потреба в матеріальних і фінансових ресурсах для виконання виробничої програми з рослинництва.

Розраховано на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

expenses for production cr

150 грн.

Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництво-реалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції.

У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення та кон’юнктури ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу,  науковців.

   

obkl_duhnyc`kyu

23 грн.

У науковому виданні досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку транснаціональних компаній у світовій економіці, наведено найбільш показові приклади інвестиційної діяльності ТНК в аграрному секторі економіки країн світу та України, проаналізовано вигоди та загрози ТНК для економіки, висвітлено вплив транснаціональних компаній на екологію. Запропоновано шляхи залучення інвестицій ТНК у вітчизняний аграрний сектор економіки.

Видання розраховано на спеціалістів органів управління, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, студентів.

 

 

apk eu development tendencies

28 грн.

За результатами дослідження монографічних та інформаційно-аналітичних матеріалів із розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу розглянуті загальні чинники розвитку сільського господарства, узагальнені тенденції в обсягах виробництва та експорту-імпорту сільськогосподарської продукції. На основі оцінки фінансової ситуації наведені заходи підтримки фермерів як для здійснення ними виробничої діяльності, так і розвитку сільських територій. Динаміка експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і харчових продуктів дає можливість оцінити зовнішньоекономічну діяльність та визначити торговельний баланс.

Наукове видання розраховано на фахівців з державного управління, керівників та спеціалістів господарюючих суб’єктів, науковців та освітян.

   

Сторінка 8 з 13

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>