Видання ННЦ ІАЕ

Org ekonomachnt reguluvanna rozhyrenoho vsdtvorennya

135 грн.

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад розширеного відтворення родючості грунтів у ринкових умовах господарювання та обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій стосовно удосконалення організаційно-економічного регулювання цього процесу. Розкрито економічну сутність поняття родючості грунтів і процесу її регулювання, сформовано та обгрунтовано методологічні основи регулювання розширеного відтворення родючості грунтів в умовах ринкової економіки. обгрунтовано пропозиції щодо підвищення економічної ефективності застосування основних засобів розширеного відтворення родючості грунтів. Запропоновано рекомендації щодо запровадження міжнародних екологічних стандартів управління відтворенням родючості грунтів, а також інформаційно-управлінську систему формування комплексу заходів збереження й підвищення родючості грунтів.

Розрахована на науковців, викладачів вузів, фахівців агроформувань, керівників і спеціалістів органів державного управління, аспірантів, студентів і всіх, хто займається економічними питаннями відтворення родючості грунтів.

 

Mat tex zabezpechennya s-g Ukrainy

70 грн.

Опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, насінням і садивним матеріалом.

 

Розрахований на працівників  органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти та аспірантів.

   

st 097 4copyРозглянуті питання, пов’язані з створенням вітчизняної системи  земельно-іпотечного кредитування. З урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного стану запропонована модель траєкторії розвитку системи іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, як витоку щодо забезпечення фінансовими активами сільгосппідприємств. Обґрунтовано організаційно-методичні рекомендації щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, які включають широкий спектр нормативно-регламентних, фінансових, інформаційних, організаційних та інституційних заходів у їх рекурентній послідовності та допоможуть подолати існуючі перешкоди. Зокрема, запропоновано застосовувати інтегральну нормативну систему з іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, яка включає взаємопов’язані стандарти, що враховують ціну застави; іпотечний процент заповнення нерухомості, параметри кредиту, відсоток, доходи позичальників, ризиковість проектів та часові обмеження.

Розраховані на керівників підприємств, працівників економічних служб, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних факультетів і вузів.

 

 

skan knyhy 7

153 грн.
Викладено результати наукових досліджень за напрямком науково-технічної програми 39 "Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва й розвитку сільських територій", напрацьовані колективом авторів у 2011-2015 рр. Обгрунтовано теоретичні й методологічні засади організації та управління розвитком конкунентоспроможного соціально спрямованого агропромислового виробництва в умовах децентралізації влади та розвитку міжгосподарського й громадського самоврядування.

 

   

cover analiz web

136 грн.

Видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон’юнктури 6 ринків продукції тваринництва: молоко, м’ясо великої рогатої худоби, м’ясо свиней, м’ясо птиці, яйця птиці, мед.

 

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

DemCoverWebДем’яненко Микола Якович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969–2015 роки / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ ; уклад. В. М. Алексійчук, О. П. Анікіна, В. А. Вергунов, В. М. Жук, Н. Л. Жук, Л. А. Кириленко, М. І. Кісіль, Б. В. Мельничук, С. А. Навроцький, О. Д. Радченко, П. А. Стецюк, Л. Д. Тулуш ; наук. ред. В. М. Жук, В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало,  Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 360 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННЦ «ІАЕ», ННСГБ).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність М.Я. Дем’яненка – академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, відомого вченого економіста-аграрника. Ним проведено дослідження в галузі аграрної економіки з проблем обліку, фінансів, кредитів. Його наукові праці добре відомі не лише в Україні, а й за її межами.

   

formuv nauk shkoly sab web

200 грн.
Розкрито зміст наукових здобутків учених економістів-аграрників у період агроекономічних трансформацій на прикладі одного із напрямів наукових досліджень у рамках становлення, розвитку й апробації наукової школи, адже наукова думка, що визріває в результаті досліджень, є живим джерелом знань.

 

 

nyzhniy600x450Професор Нижній Микола Іванович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1950–2003 роки / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; уклад. : В. А. Чалаван, Т. В. Лютик ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Ю. О. Лупенко. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 112 с. : портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України» / НААН, ННСГБ, ННЦ «ІАЕ» ; кн. 59).

 

У виданні відображено основні етапи життя, дослідницьку, науково-виробничу, організаційну, громадсько-політичну, державотворчу діяльність М. І. Нижнього – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки Української РСР, видатного вченого в галузі оплати сільськогосподарської праці.

Професор М. І. Нижній зробив суттєвий внесок у розвиток теорії оплати аграрної праці та практичне впровадження її систем і форм у сільськогосподарських підприємствах. Він був методологом й організатором в області оплати праці працівників сільського господарства в Україні у другій половині ХХ століття.

Науковий доробок вченого формує понад 160 наукових праць. Наукова школа професора М. І. Нижнього налічує близько 30 здобувачів наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук.

 

   

prognoz 2015 06 obkl cr

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняно прогнозні показники у 2015 року з досягнутими обсягами за 2014 рік.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

Повний текст видання

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних змін. Обґрунтовано основні механізми аграрної політики держави для реалізації пріоритетів розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках з урахуванням системних економічних перетворень.

Розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький   контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих    структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

Читати повний текст

   

Сторінка 5 з 14

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>