Видання ННЦ ІАЕ

18 57_cinov_monit

39 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 56_metod_rekom_komerc

40 грн.

У Методичних рекомендаціях розглянуто особливості укладання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, їх державної реєстрації. Рекомендовано порядок розрахунку вартості ліцензії: визначення вихідних даних, використання традиційних методів визначення вартості, специфіка розрахунку вартості ліцензії на базі роялті. Розглянуто підходи до оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності та прав на об’єкти інтелектуальної власності, створених за державні кошти.

Розраховані на працівників наукових установ, освітніх закладів, працівників різних рівнів управління АПК, аспірантів та інших зацікав-лених осіб.

Публікація містить результати досліджень, проведених за гран-том Президента України за конкурсним проектом (Ф75/29852) Держа-вного фонду фундаментальних досліджень.

   

18 51_oblik_zemel

80 грн.

В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації з обліку та оцінки земель сільськогосподарського призначення і прав їх оренди, які враховують вимоги Податкового і Земельного кодексів України, Закону України «Про оренду землі», П(с)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО «Нематеріальні активи», П(с)БО 14 «Оренда», принципи і правила обліку передбачені Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Рекомендації визначають порядок бухгалтерського обліку та оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення і прав їх оренди та розроблені з врахуванням особливостей сільськогосподарських земель та прав користування ними як активів суб’єктів господарювання та об’єктів обліку.

Методичні рекомендації розкривають правові засади землекористування, містять методичні засади оцінки земельних ділянок з метою внесення їх на баланс підприємства, методику обліку операцій із земельними ділянками та правами користування землею, порядок нарахування і сплати орендної плати. Окремий розділ присвячено оподаткування землі та операцій з нею.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

18 48_nauk_dop

26 грн.

Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення: Наукова доповідь/ Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка [кол. авторів: Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Г. Шпикуляк та ін.]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. – 54 с.

Викладено результати наукових досліджень проблем розвитку форм господарювання, організаційних форм підприємницької діяльності на селі. Акцентовано увагу на особливостях розвитку визначених форм і типів ведення господарської діяльності в сільському господарстві. Здійснено аналіз структурних змін та окреслено перспективи розвитку підприємницького середовища аграрного сектору.

Розрахована на працівників державних та регіональних органів управління, господарських структур, професійних об’єднань, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

   

18 46_for_sot_ekon_efe

30 грн.

Видання розраховано на спеціалістів в галузі АПК, керівників сільськогосподарських підприємств, науковців, студентів ВНЗ та інших осіб, зацікавлених у вирішенні окресленої проблеми.

Матеріал відображає результати науково-дослідної тематики відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку ННЦ «Інститут аграрної економіки» 0116U003190 «Розробити тео-ретико-методологічне забезпечення інноваційного розвитку аграр-ного виробництва та сільських територій».

 

18 44_Mesel-Veseliak

524 грн.

У виданні висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого українського вченого економіста-аграрника Віктора Яковича Месель-Веселяка, його основні наукові праці, опубліковані в книгах, журналах, збірниках, а також пропозиції вищим органам влади щодо подальшого розвитку аграрного сектору економіки України.

Видання присвячується 80-річчю з дня народження вченого.

Може бути використана науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, студентами і практиками аграрного виробництва.

   

18 100_tsi_mon_ryn_sil

39 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 34_Zhuk

138 грн.

У монографії розкрито роль і значення бухгалтерської складової економічної науки, проаналізовано взаємозв’язок еволюції облікових і економічних теорій, що дозволило виявити інституціональну основу розвитку облікової практики і науки та сформулювати основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Обґрунтовано інституціональну парадигму бухгалтерського обліку, розкрито сутність, зміст і місію бухгалтерського обліку як важливого соціально-економічного інституту. Розглянуто наукову гіпотезу про зростання ролі інституту бухгалтерського обліку у подоланні економічних криз, забезпеченні довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі. На інституціональній базі збагачено поняття функцій, предмета, об'єктів обліку, отримали розвиток його методологія і моделювання. Сформульовано методологію обліку трансакцій. Доведено необхідність задіяння імперіалістичних і інжинірингових підходів у розвитку бухгалтерського обліку. Науково обґрунтовано теоретичний базис розвитку інституту професійних бухгалтерів.

Монографія є продовженням наукових пошуків за програмою наукових досліджень 40.04.00.03.Д «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізацію звітності й аудиту в аграрному секторі економіки» Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Текст монографії сформовано на основі змінених і доповнених матеріалів, опублікованих у монографії автора "Основы институциональной теории бухгалтерского учёта", що видана у 2013 році у м. Київ та м. Санкт-Петербург.

Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, державних і професійних діячів, а також для всіх, хто цікавиться новітніми течіями економічної думки.

   

18 38_tsi_mon_ryn_sil

27 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 65_Nechyporenko

178 грн.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку системи управ-ління у зрошуваному землеробстві. Проаналізовано сучасний стан та ін-ституціональне забезпечення трансформацій управління іригаційними системами в умовах економічної кризи, змін клімату й обмеженності во-дних ресурсів. Розкрито особливості вітчизняного та іноземного досвіду регулювання використання природних ресурсів при виробництві рослин-ницької продукції на меліорованих землях. Запропоновано стратегічні напрями інноваційної модернізації системи управління на різних ієрархі-чних рівнях на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін та запровадження екосистемного підходу при використанні ними земельних і водних ресурсів.

Розрахована на науковців, керівних працівників аграрної та водогос-подарської галузей, викладачів, аспірантів і студентів вищих аграрних навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.

   

Сторінка 2 з 18

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>