Видання ННЦ ІАЕ

23 05_stra_knk_rozv_inve_tyt


У виданні досліджено стан інвестиційного та матеріально-технічного розвитку сільського господарства України. Здійснено оцінку інвестиційної активності різних груп агровиробників в умовах нестабільності, інвестування розвитку сільського господарства регіонів. Зроблено висновок щодо циклічного характеру інвестиційних процесів у агропродовольчих секторах економіки. Обґрунтовано, що аналогічно практиці членів ОЕСР та інших держав в Україні слід здійснювати заходи щодо формування сільськогосподарської політики, яка б забезпечувала необхідну підтримку і стимулювання інвестицій у сільське господарство. Розроблено прогноз очікуваних обсягів капітальних інвестицій у сільське господарство на період до 2030 р. Визначено стратегічні напрями конкурентоспроможного розвитку інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України.

Розраховане на працівників органів державного управління, науковців, фахів-ців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

23 04_rozv_rynk_paly_mast_tyt


Опрацьовано теоретичні та практичні засади розвитку ринку паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі економіки України, що передбачають впровадження системних змін у моделі функціонування ринку та створення умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних нафтопродуктів на українському ринку, своєчасне і в повному обсязі забезпечення сільського господарства рідким паль-ним з нафтопродуктів.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

 

 

   

23 22_nauk_dopo


ISBN 978-966-669-572-0

Доповідь містить результати наукових досліджень щодо оцінки розвитку аграрного сектору та сільських територій України в умовах воєнного стану й перспектив повоєнного їх відновлення.

Акцентовано увагу на динаміку показників виробничої діяльності, спроможність продовольчих ринків, зовнішньоторговельну діяльність аграрного бізнесу, а також стан його інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення. Висвітлено проблеми державного фінансового регулювання розвитку агропромислового виробництва та використання земель сільськогосподарського призначення. Окреслено перспективи подальшого становлення підприємництва, кооперації та інтеграції. Оцінено нинішній стан сільських територій та визначено засади їх реконструктивного розвитку, як і в цілому аграрного сектору в повоєнний період. Охарактеризовано обліково-інформаційне забезпечення та науково-інноваційну спроможність управління розвитком галузі та територіальних громад.

Розраховано на працівників державних та регіональних органів управління, господарських структур, громадських та професійних об’єднань, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

 

 

23 21_proh_serp


Викладено матеріали розрахунків очікуваних обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та можливої вартості валової продукції сільського господарства України у 2023 році.

Приведено порівняння очікуваних показників 2023 року з досягнутими обсягами виробництва у попередні роки.

Розраховано на фахівців державних й регіональних органів управління агропромисловим розвитком, сільськогосподарських підприємств, господарських об’єднань, громадських організацій, науковців, експертів.

Може бути використано при плануванні виробництва та визначенні обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту й імпорту, при формуванні цін на неї, для оцінки перспектив розвитку аграрного бізнесу в повоєнний період.

 

   

23 42_rynok_tehniky


У виданні представлено теоретичні та практичні засади розвитку ринку сільськогосподарської техніки, особливості його функціонування в Україні, що передбачає визначення основних напрямків відтворення та оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва. Запропоновано шляхи повоєнного відновлення та інноваційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування, підвищення конкурентоспроможності техніки українського виробництва та визначені можливості її просування на зовнішніх ринках.

Розраховане на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

 

 

23 03_norm_potr_osno_zaso_tyt


Опрацьовано теоретичні та методичні засади з визначення нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 т продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховано на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів аграрних вищих навчальних закладів.

 

 

 

   

2023 48_zbi_tez_dop_vse_tytul_


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні" з нагоди 85-ї річниці від дня народження відомого українського вченого доктора економічних наук, професора, академіка НААН Месель-Веселяка Віктора Яковича (5 вересня 2023 року). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2023 – 244 с.

ISBN 978-966-669-587-4

Метою цього видання є розкриття теоретичних засад розвитку та регулювання аграрного підприємництва в інституційному механізмі ринку, організаційно-правових форм господарювання в інституційному механізмі державного регулювання розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано механізми ринкової і державної регуляторної координації інноваційного розвитку аграрного підприємництва, окреслено розвиток несільськогосподарського бізнесу на селі та державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

 

23 13_vyrobn_moloka_titul


ISBN 978-966-669-594-2

Проведено комплексну оцінку сучасного стану та економічної ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах України. Доведено вплив тенденцій розвитку світового молочного ринку на функціонування вітчизняних виробників молока. Здійснено сегментацію сільськогосподарських підприємств за результатами аналізу динамічних рядів основних виробничо-економічних показників. Виділено групу господарств з поголів’ям 500 корів і більше зі стабільно позитивними трендами розвитку молочного скотарства. Визначено основні прогнозні показники виробництва молока на період до 2030 року по групах виробників. Запропоновано економічний розрахунок для сільськогосподарських підприємств, що дозволить виявити та оцінити існуючі резерви збільшення виробництва молока. Розроблено пропозиції по удосконаленню системи управління молочним господарством.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

23 20_meto_reko_z_fiks


Методичні рекомендації розроблені на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 р. № 326 в частині оцінки: завданих збитків власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення (п. 6 Постанови № 326); економічних втрат підприємств, а саме упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності – упущена вигода державних підприємств та підприємств недержавної форми власності (п. 14 Постанови № 326). Рекомендації містять: загальні положення, об’єкти господарювання, які зазнали непрямих збитків, види (приклади) непрямих збитків, організацію роботи по виявленню та фіксації непрямих збитків, розрахунок розміру непрямих збитків, порядок узагальнення, обліку та оприлюднення інформації.

Методичні рекомендації підготовлено до друку та видано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Розробити методичні підходи до визначення втрат, оцінювання впливу військової агресії та компенсаційної політики на розвиток аграрного підприємництва» № 2022.01/0145 конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди».

Зміст, висвітлений в цій брошурі може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

 

23 19_meto_reko_z_fiks


Методичні рекомендації підготовлені на вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 20.03.2022 р. № 326. Рекомендації розширюють перелік прикладів воєнних злочинів галузевими аспектами. Дані вказівки розроблено для допомоги обліково- економічним службам сільськогосподарських підприємств у фіксуванні, документуванні та формуванні доказової бази про факти прямих втрат (шкоди) від руйнування, втрати чи часткового пошкодження внаслідок російської воєнної агресії належного їм майна, а також у оприлюдненні відповідної інформації, зокрема на державних інтернет-ресурсах.

Методичні рекомендації підготовлено до друку та видано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Розробити методичні підходи до визначення втрат, оцінювання впливу військової агресії та компенсаційної політики на розвиток аграрного підприємництва» № 2022.01/0145 конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди».

Зміст, висвітлений в цій брошурі може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

   

Сторінка 3 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>