Видання ННЦ ІАЕ

2020 11_met_pol_sch_fun

36 грн

З метою удосконалення системи організаційно-економічних засад для забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та світовому ринках розроблені методичні положення щодо функціонування системи економічних важелів підвищення споживчої вартості сільськогосподарської продукції. Висвітлені теоретичні та методологічні підходи оцінки та цінового стимулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Проведено аналіз особливостей стандартизації сільськогосподарської продукції за якісними показниками. Обґрунтована необхідність досягнення узгодження інтересів між інтегрованими ланками в процесі руху продукції «від лану до столу» з метою забезпечення продовольчої безпеки

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, місцевого самоврядування, господарств різних форм власності, представників агробізнесу, науковців.

 

20 12_tsi_syt_na_ryn


Представлено аналіз цінової ситуації основних ринків рослинницької продукції, а саме: зерно (пшениця, жито) та продукти його переробки (борошно, хліб), олійні культури (соняшник, ріпак, соєві боби) та соняшникова олія, плодові культури за 2015-2019 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

20 13_tsi_syt_na_ryn


Охоплює аналіз цінової ситуації ринків основних видів тваринницької продукції, а саме: молоко, м'ясо великої рогатої худоби, м’ясо свиней, м’ясо птиці, яйця птиці та продуктів її переробки: молокопродукти (молоко,масло, сир, сметана), м’ясні продукти (яловичина без кістки, тазостегнова частина яловичини, свинина з кісткою, відруби стегна свиней, сало, тушки курей) за 2015-2019 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

2020 10_pro_vyr_sil_pro

44 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2020 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2020 року з досягнутими обсягами за 2015-2019 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

20 22_teo_ta_pra_zas

149 грн

Розглянуто теоретичні та методичні засади планування, оцінки, мотивації, контролю і підвищення продуктивності, що відображають економічну категорію результативності. Здійснено оцінку системи показників матеріально-технічних чинників і трудових ресурсів, контролю та мотивації підвищення продуктивності.

Розрахована на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, менеджерів організацій усіх типів.

 

2021 23_ins_aud_teo_ta

136 грн

У монографії висвітлені основні характеристики інституту аудиту. Охарактеризовано роль аудиту у забезпеченні інформаційних потреб суспільства. Досліджено елементи середовища функціонування інституту аудиту. Визначено основні механізми реалізації функцій інституту аудиту та порядок узагальнення і формалізації результатів роботи аудиторів в інтересах стейкхолдерів.

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

   

2020 4_och_pok_sob_pro

55 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.]; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2019. 76 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держстатом за формою №50-сг. Проведено розрахунки прогнозу очікуваних вказаних показників у 2019 р. з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2019 р., стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2019 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати в регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах, у навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

 

2020 7_sel_pyt_vid_obs

124 грн

Висвітлено результати економіко-історичного аналізу відповідності аграрних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, які мали місце за останні півтора століття на землях України, розділеної між різними імперіями. Розкрито причини та наслідки величезних людських жертв серед українських селян та безпрецедентних матеріальних втрат селянських господарств, що були покладені на вівтар справедливого вирішення земельного питання в умовах грабіжницької колоніальної політики метрополій. Запропоновано інституційну модель справедливого вирішення селянського питання в умовах запровадження ринкового обігу прав на сільськогосподарські землі.

Розраховано на вчених та науково-педагогічних працівників, управлінців органів державної влади й органів місцевого самоврядування, молодих науковців і студентів, а також на всіх, хто опановує уроки аграрної історії України.

   

20 18_Str_roz_hal_ins

114 грн

Монографія присвячена обґрунтуванню стратегії розвитку галузевого інституту професійних бухгалтерів та аудиторів в сучасних економічних умовах. У книзі проведений аналіз функціонування інституту професійних бухгалтерів та аудиторів у системі інституціонального забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. Досліджено генезис, моделі та теоретичний базис його становлення. Описано інжинірингові та імперіалістичні підходи у розвитку облікової професії. Визначено стратегічні завдання бухгалтерів пов’язані з капіталізацією національного багатства України.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Монографія призначена науковцям, педагогічним працівникам і студентам, представникам органів державної влади і професійних бухгалтерських організацій, працівникам обліково-фінансових служб підприємств і установ аграрного сектору, бухгалтерам загальної практики.

 

20 17_met_rek_z_oci


У методичних рекомендаціях викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, методи оцінки основних засобів, зокрема будівель, споруд, сільськогосподарських машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної, робочої та племінної худоби, багаторічних насаджень. Окремі розділи присвячено оцінці земельних ділянок та прав користування ними, оцінці оборотних і нематеріальних активів. Висвітлено також процес відображення в бухгалтерському обліку результатів оцінки основних засобів, нематеріальних та оборотних активів.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, державних органів виконавчої влади, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, експертів – оцінювачів.

   

Сторінка 7 з 31

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>