Видання ННЦ ІАЕ

st 097 4copyРозглянуті питання, пов’язані з створенням вітчизняної системи  земельно-іпотечного кредитування. З урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного стану запропонована модель траєкторії розвитку системи іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, як витоку щодо забезпечення фінансовими активами сільгосппідприємств. Обґрунтовано організаційно-методичні рекомендації щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, які включають широкий спектр нормативно-регламентних, фінансових, інформаційних, організаційних та інституційних заходів у їх рекурентній послідовності та допоможуть подолати існуючі перешкоди. Зокрема, запропоновано застосовувати інтегральну нормативну систему з іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, яка включає взаємопов’язані стандарти, що враховують ціну застави; іпотечний процент заповнення нерухомості, параметри кредиту, відсоток, доходи позичальників, ризиковість проектів та часові обмеження.

Розраховані на керівників підприємств, працівників економічних служб, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних факультетів і вузів.

 

 

yurchyshyn pokazhchyk-2015 cover web 600x450

75 грн.
Юрчишин Володимир Васильович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1956–2014 роки. До 90-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Л. В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; авт. нарисів Ю. О. Лупенко, В. Г. Андрійчук. – 3-тє вид., доповн. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 208 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ННСГБ).

 

У виданні відображено основні етапи життя, виробничу, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну діяльність В.В. Юрчишина – доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, автора фундаментальних праць з проблем аграрної реформи і аграрної політики, реформування аграрних відносин, переходу аграрної сфери України до ринкових відносин, опрацювання науково-методологічного базису трансформації вітчизняної агросфери на засадах соціоекономіки.

   

teoretyko metodologichni zasady otsinok efektyvnosti agrobiznesu 600x450

26 грн.

Наведено основні теоретичні та методологічні положення щодо оцінок ефективності агробізнесу. Обґрунтовуються критерій, види витрат та ефектів,   показники і методичні особливості проведення спеціальних оцінок ефективності для різних учасників агробізнесу.

Розрахована на працівників наукових і освітніх установ, органів державного управління, аграрних підприємств, аспірантів і студентів.

 

balansy 2011-2015 na 01.02.2015 crБаланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Націонапьноґо наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Охоплює аналіз і прогноз балансів 33 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, яловичина і телятина, свинина, м’ясо лггиці, яйця.

У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік ш середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

Матеріали за 2014-2015 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.

Дані по виробництву агропродукції за 2014 р. (попередні) та 2.015 р. (прогнозні) використані з видання «Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і доходність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз за 2015 р.) (січень 2015 р.)» за ред. Ю.О. Лупенка. В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. - 56 с.

   

8 zakupivelni optovo-vidpuskni tsiny cover600x450px72dpi

36 грн.
Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні та регіонах (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність» та Internet-сайтів оптових ринків сільськогосподарської продукції: «Столичний», м. Київ; «Господар», м. Донецьк; «Шувар», м. Львів).

 

 

5 cover 225 normatyvna potreba

24 грн.
Опрацьовано теоретичні та методичні засади з визначення нормативної потреби основних засобів сільськогосподарського призначення, зокрема будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, продуктивної худоби, багаторічних насаджень, інших основних засобів на 1 га посівної площі, одну голову худоби та птиці, 1 тонну продукції залежно від рівня урожайності культур та продуктивності тварин.

Розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, органів управління, науковців, аспірантів, викладачів та студентів аграрних вищих навчальних закладів.

   

obkl vyrobn sg prod mesel

18 грн.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні та її собівартість і дохідність в сільськогосподарських підприємствах (розрахункова за 2014 р. і прогноз на 2015 р.) (січень 2015 р.) / [Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю., Душко М.П.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. -К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 56 с.

 

Наведено динаміку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за категоріями господарств за ряд років.

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2015 році.

Порівняні прогнозні показники виробництва у 2015 році з очікуваними обсягами за 2014 рік та досягнутими в 2013 році.

Розрахунково визначена ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах в 2014 році та опрацьовано прогноз на 2015 рік.

Може бути використаний для прийняття управлінських рішень з питань розвитку сільського господарства України та визначення пріоритетності розвитку галузей, обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

 

11 ekonomika nasinnytstva monorgrafiya zaharchuk cover600x450px72dpiВикладено основні теоретико-методологічні та практичні аспекти  насінництва з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, специфіки економічних умов та особливостей в Україні. Проаналізовано розвиток насінництва на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу вітчизняної та іноземної селекції, сучасного стану процесу створення насіння і садивного матеріалу, ролі рослинницької галузі у забезпеченні продовольчої безпеки держави, поглиблення інтеграції  у Світову організацію торгівлі  та Європейський союз. Вперше в Україні, автор дослідив  економічну категорію  «насіння і садивний матеріал», як матеріальну, інтелектуальну та інноваційну складову.  Розкрито  економічні показники для підприємств насінницької галузі, що характеризують економічну ефективність галузі.

Розрахована на науковців селекційних  установ системи Національної академії аграрних наук, інших наукових установ, керівників і спеціалістів державних органів влади, виробників і споживачів насіння та садивного матеріалу, працівників та експертів системи сортодосліджень, оцінювачів нематеріальних активів, менеджерів та маркетологів на ринку насіння і садивного матеріалу, викладачів навчальних закладів, аспірантів і студентів.

   

sobivartist produkciy small

26 грн.

У даному виданні викладено методику визначення собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України та здійснено розрахунки цих показників, що очікуються в 2013 році з врахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2013 р. і Міністерства аграрної політики та продовольства України на 24 грудня 2013 р., даних Державної служби статистики України про стан тваринництва в Україні (ф. №24-сг) та про реалізацію продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма №21-заг) за 11 місяців 2013 року.

За вказаною методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах у послідуючих роках.

Може бути використана в учбовому процесі у вищих аграрних учбових закладах.

 

Повний текст видання

Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних змін. Обґрунтовано основні механізми аграрної політики держави для реалізації пріоритетів розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках з урахуванням системних економічних перетворень.

Розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький   контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих    структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

Читати повний текст

   

Сторінка 21 з 30

<< Початок < Попередня 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Наступна > Кінець >>