ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК
України 18.01.2007 N 42-06/1

ПАСПОРТИ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

 

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
(нова редакція)

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

II. Напрями досліджень:

 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.
 2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 5. Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 6. Економічна безпека підприємницької діяльності.
 7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
 9. Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 12. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 13. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
 14. Затрати та собівартість продукції.
 15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 16. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 17. Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 18. Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 19. Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 21. Iнформації та комунікації в управлінні підприємством.
 22. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 23. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
 24. Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 25. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.