Очолює відділ доктор економічних наук, професор ШПИКУЛЯК Олександр Григорович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 526-05-44

Основним напрямом наукової діяльності відділу є дослідження спрямовані на розробку теоретико-методологічних засад і рекомендацій з розвитку кооперації та підприємницької діяльності на селі в частині:

 • теоретичних засад поглиблення спеціалізації і кооперації аграрного виробництва підприємницьких структур;
 • пропозицій щодо стимулювання та підтримки розвитку обслуговуючої кооперації на селі;
 • концепції інституційного забезпечення розвитку аграрного підприємництва;
 • формування системи заходів з регулювання економічних відносин у підприємницьких структурах.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

 1. Малік М.Й., Хвесик М.А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. – 2010. – № 5.
 2. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 3-8.
 3. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність. – Економіка АПК. –2010. – № 7.
 4. Малік М.Й., Малік Л.М. До проблеми розвитку підприємництва і кооперації на селі. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, випуск 17, том 2, 2009 р.
 5. Лупенко Ю.О. Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки в умовах кризи/ Збірник наукових праць// Мінагрополітики України, Подільський державний аграрно-технічний університет, Інститут бізнесу і фінансів - Вип. 17, т. 2 Кам’янець-Подільський, 2009 – С. 525-527.
 6. Лупенко Ю.О., Лупенко Є.І. Оплата сільськогосподарської праці: проблеми та перспективи Продуктивність агропромислового виробництва/ Науково-практ. зб. – 2009. – № 15. – С. 27-34.
 7. Малік М.Й. Розвиток корпоративної ідеї в контексті наукових доробок І.І.Лукінова Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 167-169.
 8. Малік М.Й., Канінський П.К. Спеціалізація виробництва у підприємницькій діяльності Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с. – Розд. 6, підрозд. 6.5. – С. 186-189.
 9. Малік М.Й., Лупенко Ю.О., Пулім В.А. Кооперація та інтеграція в аграрній сфері економіки. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с. – Розд.6, підрозд. 6.3. – С. 172-180.
 10. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки Економіка АПК.- 2011.-№7. - С169-176.
 11. Малік М.Й. Розвиток малих підприємницьких форм / Розвиток малих підприємницьких форм Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011.- 342с- Розд.6, підрозд.6.2.- С. 167-172.
 12. Малік М.Й., Гайдуцький П.І., Шпикуляк О.Г. та інші Підприємництво та його організаційно-правові форми // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011.- 342с- Розд.6, підрозд.6.1.- С. 164-166
 13. Бойко В.І., Скупий В.М, Козак О.А та ін. Ринкові трансформації і пріоритети регіонального розвитку виробництва аграрної продукції Монографія К.: ННЦІАЕ, 2011.
 14. Козак О.А. Аграрна складова в системі розвитку сільських територій Формування економічних умов розвитку сільських територій. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених( у заочній формі) /[редкол.: П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан, В.М. Жук та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011.-278 с.
 15. Козак О.А. Світовий продовольчий прогноз та оцінка сценарію для України Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», випуск, 2011. 5/2.
 16. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Гриценко М.П., Корінець Р.Я. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: формування і функціонування. Методичні рекомендації. К.: ННЦ ІАЕ, 2012, 68 с.