19 soc_tra_of_the


Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають побудови дієвих концептуальних засад формування національної економіки, складовою якої є соціальні аспекти суспільних трансформацій. Євроінтеграційні процеси зумовлюють адаптування національного законодавства та форм господарювання до загальноєвропейських принципів.

Метою монографії є з’ясування основних напрямів соціально-економічних перетворень, виявлення особливостей функціонування економічної системи. Відтак, у монографії викладено погляди авторів до з'ясування суті та форм розвитку та функціонування національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено аграрному сектору, особливостям розвитку стразового ринку та розвитку національного господарства.

Окреслені проблематиці присвячена значна кількість монографії, статей та інших наукових публікацій провідних учених. Водночас, поглиблене вивчення питань економічної трансформації країн Європи у посткризовий період другого десятиліття XXI ст. у комплексному обґрунтуванні не виконувалось. Саме тому у даній монографії окрема увага приділена взаєминам органів влади та бізнесу, напрямам формування, механізмам регулювання фінансової сфери тощо.

Перший розділ монографії «Новітні технології агрострахування в контексті євроінтеграційних процесів» підготовлено в межах Науково-дослідної теми Національного Наукового центру «Інститут аграрної економіки». Основна увага розділу зосереджена на проблематиці розвитку аграрного сектора та стану ринку агрострахування.

Дослідження, відображенні у даному виданні, виконано з використанням розроблених науково-обґрунтованих методологічних підходів, ґрунтується на науковому доробку провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що дозволило запропонувати конкретні напрями покращення функціонування національної економіки.

Монографія має не лише науковий, але й практичний характер, адже в ній виокремлено, проаналізовано та обґрунтовано конкретні положення, заходи, пропозиції щодо подальшої трансформації економічних процесів в Україні та світі.
Авторський колектив висловлює думки, що конкретні наукові розробки у формі механізмів, схем, моделей будуть сприяти покращенню функціонуванні не лише України, але й інших країн.