18 81_pro_kom_ta_vyp

45 грн.

У науковому виданні публікуються тези виступів учасників нау-ково-практичної конференції, на якій були обговорені важливі пи-тання сучасного стану формування та розвитку ринку насіння; уза-гальнено теоретичні й методологічні засади розвитку насінництва; розроблено методичні рекомендації з оцінки вартості насіння і садивного матеріалу, як об’єкта інтелектуальної власності; обґрунтовано пропозиції щодо використання оцінки майнових прав на сорт рослин у насінництві та сортооновлення і сортозаміни.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, широкий загал читачів.