ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК
України 14.12.2006 N 31-06/11

ПАСПОРТИ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

 

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку.

II. Напрями досліджень:

 1. Відтворення та розвиток населення. Соціально-демографічна структура та якість населення.
 2. Демографічні процеси. Народжуваність. Демографічні проблеми сім'ї.
 3. Здоров'я, смертність і тривалість життя.
 4. Режим відтворення населення. Формування демографічного потенціалу.
 5. Міграційний рух населення. Трудова міграція.
 6. Моделювання, прогнозування та регулювання демографічних процесів.
 7. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток та використання.
 8. Професійна освіта. Професійна орієнтація.
 9. Людський капітал. Якість робочої сили.
 10. Моделі й структура ринку праці. Попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці.
 11. Кон'юнктура ринку праці. Моделювання, прогнозування та регулювання ринку праці.
 12. Економічна активність населення. Зайнятість і безробіття.
 13. Конкурентоспроможність на ринку праці. Інфраструктура ринку праці.
 14. Система відносин у сфері праці. Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин.
 15. Виробнича демократія. Соціальний діалог. Трудові конфлікти.
 16. Економіка домогосподарств.
 17. Диференціація населення за доходами та умовами життя. Регулювання доходів.
 18. Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства. Підвищення якості життя населення.
 19. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і нормативи.
 20. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Соціальне страхування.
 21. Пенсійна система. Соціальна безпека.
 22. Людський розвиток. Гендерна політика.
 23. Соціальна інфраструктура. Соціальний капітал.
 24. Механізм реалізації соціальної політики.
 25. Характер і зміст праці. Організація і нормування праці.
 26. Регулювання робочого часу.
 27. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці.
 28. Продуктивність праці. Ефективність трудової діяльності. Iнноваційна праця.
 29. Заробітна плата в системі винагород.
 30. Компенсаційна система. Соціальний пакет.
 31. Механізм регулювання оплати праці. Система матеріального стимулювання трудової діяльності.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.