Очолює відділ доктор економічних наук, професор СТЕЦЮК Петро Антонович

Контактна інформація:

тел. +38 (044) 527-83-36

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретичних та методичних засад формування фінансів підприємств в аграрному секторі економіки України в частині:

  • обґрунтування концептуальних засад розвитку кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників;
  • дослідження теоретичних та методологічних засад розвитку земельної іпотеки в сільському господарстві;
  • обґрунтування напрямів та засад розвитку страхових послуг в аграрному секторі економіки України;
  • розробка методичного забезпечення системних трансформацій аграрних фінансів.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 370 с.

2. Стецюк П.А. Передумови та можливості розвитку інтегрованих агроформувань: фінансовий аспект // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 99 – Харків: ХНТУСГ, 2010.– 438 с. –С.17 – 25.

3. Стецюк П.А. Грошові потоки в декомпозиції фінансування економічного розвитку агроформувань // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. № 1 (28), 2010. – 330 с. – С. 7 – 15.

4. Стецюк П.А. Методический инструментарий оценки эффективности использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий. – Електронній ресурс – Заголовок з екрану http://economyar.narod.ru/Stetsyuk.pdf.

5. Гудзь О.Є. Вплив кризових деформацій економічного простору на параметри банківського кредитування суб’єктів аграрної сфери у вимірі фінансової безпеки. // Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки: Колективна монографія/За ред.. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. – Умань: Видавець „Сочинський”, 2010. – 316 с. С. 8-14.

6. Гудзь О.Є. Методичні підходи щодо здійснення фінансової діагностики в агроформуваннях //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: У трьох частинах/М-во освіти і науки України, Чекас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Частина І. – 250 с. С. 9-14.

7. Гудзь О.Є. Фінансовий реінжиніринг: ключові можливості та перспективи застосування в аграрній сфері // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. № 1 (28), 2010, с. 13-17

8. Ґудзь О.Є. Діагностика та управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах // Сталий розвиток економіки – 2011 р. – № 7 (10). – С. 171 – 175.

9. Гудзь О.Є. Механізми прямої фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва //Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія / Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін..; /За ред. М.Я Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.– с. 49 –58.

10. Гудзь О.Є. Прогнозування фінансової стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Уманського Національного університету садівництва /Серія Економіка / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. - Умань: УНУС, 2012. – вип. 77 Частина 2 – 356 с. – С. 119 – 125.

11. Коваленко О.В. Світові фінансові потоки на ринку зерна: обсяги і напрями, динаміка і перспектива / О.В. Коваленко, Р.П. Саблук – Економіка АПК. – 2010. – №4. – С. 142–146.

12. Коваленко О.В. Економіко-енергетична ефективність використання виробничого потенціалу сільських промислових підприємств : монографія / О.В. Коваленко, В.П. Славов. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2011. – 264 с.

13. Коваленко О.В. Розвиток корпоративно-інтегрованих формувань: зарубіжний досвід і українська практика / О.В. Коваленко // Облік і фінанси АПК. – 2011. – №1. – С. 116–120.

14. Коваленко О.В. Фінансові відносини в еволюційному розвитку корпоративних формувань / О.В. Коваленко // Продуктивність агропромислового виробництва". – 2011. – №18. – С. 40–45.

15. Алексійчук В.М. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільського господарства. (Демяненко М.Я., Тулуш Л.Д., Алексійчук В.М., Шолойко А.С., Полєщук О.Б. С. 65 -75. В кн. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2012 року \ за ред. Ю.О.Лупенко, В.Я.Месель-Веселяка.–К:ННЦ «ІАЕ»,2012. – 182 с.

16. Навроцький С. А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал ХЕУ. Вип.1(25).

17. Полєщук О.Б. Як буде надаватись фінансова підтримка підприємствам АПК / О.Б. Полєщук // Баланс-Агро. – 2010. – № 19. – С. 13-14.

18. Саблук Р.П. Організаційні основи фінансових відносин на аграрному ринку України / Р.П. Саблук // Облік і фінанси АПК. – №3 – 2009. – С. 149–152

19. Саблук Р.П. Финансовые проблемы малых аграрных предприятий в современных рыночных условиях / Р.П. Саблук // АПК: экономика, управление. – 2011.-№9 С.40-43

20. Саблук Р.П. Фінансовий лізинг: Стан та перспективи розвитку / Р.П. Саблук, О.В. Кравчук // Проблеми економіки. – 2011. – №4.